Σχέδιο Νόμου "Oδοντίατροι, Oδοντιατρικοί Σύλλογοι, Ελληνική Oδοντιατρική Oμοσπονδία και λοιπές συναφείς διατάξεις"

Γράφτηκε από τον/την tzoulis. Καταχωρήθηκε στο Νομοθεσία

 

 

low nik theo

    Από την επιτροπή δεοντολογίας, της ΕΟΟ εκπονήθηκε το σχέδιο νόμου που ακολουθεί, η ανάρτηση γίνεται για δημόσια διαβούλευση. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι -ισες, να κάνουν τις παρατηρήσεις έγγραφα στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κοζάνης. ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )  Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης, ειναι 12-5-2017.-

 

 

Σχέδιο Nόμου

 

«Oδοντίατροι, Oδοντιατρικοί Σύλλογοι, Ελληνική Oδοντιατρική Oμοσπονδία και λοιπές συναφείς διατάξεις».

Μέρος Α'

Αρθρο 1
Εργο του οδοντιάτρου

   Εργο του οδοντιάτρου είναι η εξασφάλιση της στοματικής υγείας του ανθρώπου και ιδίως η αξιολόγηση, η διάγνωση, η πρόληψη, η ανακούφιση από τον πόνο και η θεραπεία οποιασδήποτε παθολογικής κατάστασης, ασθένειας ή ανωμαλίας των δοντιών, των σκληρών και μαλακών ιστών του στόματος και των παρακείμενων ιστών και του στοματογναθικού συστήματος.

Αρθρο 2
Απόκτηση της ιδιότητας του οδοντιάτρου

1. Την ιδιότητα του οδοντιάτρου αποκτά εκείνος που: α) έχει λάβει βεβαίωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και β) έχει εγγραφεί στα μητρώα του οικείου οδοντιατρικού συλλόγου της χώρας.

2. Ως οικείος, θεωρείται ο δοντιατρικός Σύλλογος στην περιφέρεια του οποίου ο οδοντίατρος έχει την κύρια επαγγελματική του εγκατάσταση (έδρα) ή παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση που δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση, τις υπηρεσίες του. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών στην περιφέρεια περισσοτέρων οδοντιατρικών συλλόγων, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση, ο οδοντίατρος έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον σύλλογο στον οποίο θα εγγραφεί.

3. Ο οδοντίατρος δεν μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα και το επάγγελμα του ιατρού ή φαρμακοποιού.

4. Η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος δεν συνιστά εμπορική δραστηριότητα.

Αρθρο 3
Απώλεια της ιδιότητας του οδοντιάτρου

1. Η ιδιότητα του οδοντιάτρου αποβάλλεται αυτοδίκαια στις εξής περιπτώσεις:

α) Διαγραφής από τα μητρώα του οικείου δοντιατρικού Συλλόγου.

β) Αναστολής, ανάκλησης ή ακύρωσης της βεβαίωσης άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

γ) Επιβολής με τελεσίδικη απόφαση ειθαρχικού Συμβουλίου της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής (και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή) ή της οριστικής παύσης άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

δ) Στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με αμετάκλητη απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

ε) Θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, μερική ή ολική και για όσο χρόνο διαρκεί.

2. Οδοντίατρος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει μια από τις περιπτώσεις β έως και ε της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να προβεί σε σχετική δήλωση στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο.

Μέρος Β'

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Γενικές Διατάξεις

Αρθρο 4

Σύσταση

1. Οι οδοντίατροι, που έχουν την κύρια επαγγελματική τους εγκατάσταση (έδρα) ή παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο , σε περίπτωση που δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση, τις υπηρεσίες τους στην περιφέρεια κάθε νομού, αποτελούν τον δοντιατρικό Σύλλογο, στον οποίο είναι υποχρεωτικά μέλη, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Δεν δύνανται να συσταθούν περισσότεροι του ενός οδοντιατρικοί σύλλογοι στην περιφέρεια του ίδιου νομού.

ι υφιστάμενοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οδοντιατρικοί σύλλογοι, διατηρούνται.

3. Με προεδρικό Διάταγμα , που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Υγείας, είναι δυνατή η συνένωση οδοντιατρικών συλλόγων του ιδίου ή όμορων νομών μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων Συλλόγων ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας των οργάνων τους μετά από γνώμη της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας.

ε το ίδιο προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του νέου συλλόγου, ιδίως ως προς την επωνυμία του, τη διοίκησή του, την περιουσία του.

Αρθρο 5

Εδρα

1. Κάθε οδοντιατρικός Σύλλογος εδρεύει στην έδρα του νομού και λαμβάνει από αυτόν την επωνυμία του, με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδάφιο β του προηγουμένου άρθρου του παρόντος.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου δοντιατρικού Συλλόγου μπορούν να λειτουργούν υπηρεσίες του και σε άλλες πόλεις για διευκόλυνση των μελών του, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους.

Αρθρο 6
Νομική φύση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

1. Οι δοντιατρικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής.

2. Οι δοντιατρικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά διοικητικά συμβούλια.

3. Η διαχείριση και η αξιοποίηση των πόρων τους και της εν γένει περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των Συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.

4. Οι δοντιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, αυτοτελώς ή με άλλους φορείς, για την επίτευξη των σκοπών τους και την διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων τους και της περιουσίας.

Αρθρο 7
Σκοποί και αρμοδιότητες

1. Στους δοντιατρικούς Συλλόγους ανήκει ιδίως:

α) Η μέριμνα για την συνδρομή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και τον σεβασμό και την τιμή που οφείλει να απολαμβάνει ο οδοντίατρος.

β) Η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών τους.

γ) Η εποπτεία για την πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και δεοντολογίας, που αφορά στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των οδοντιάτρων.

δ) Η επαλήθευση των χρησιμοποιουμένων από τα μέλη τους τίτλων σπουδών.

ε) Η επιστημονική προαγωγή των μελών.

στ) Η συμβολή στην προστασία της υγείας του ελληνικού λαού, ιδίως με υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

ζ) Η μελέτη των υγειονομικών συνθηκών του νομού , όπου εδρεύει ο Σύλλογος, η παρακολούθηση των λαμβανομένων μέτρων και η υποβολή στο Υπουργείο Υγείας και την Ελληνική δοντιατρική μοσπονδία προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών, που αφορούν στα μέτρα αυτά.

η) Η διατύπωση γνωμών και προτάσεων που αφορούν στην βελτίωση της νομοθεσίας, την ερμηνεία και την εφαρμογή της.

θ) Η υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους.

ι) Η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς σε θέματα κοινού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.

ια) Η έκδοση περιοδικού για την ενημέρωση των μελών σε επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα και η δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση των μελών και της κοινής γνώμης.

ιβ) Η ενημέρωση της κοινής γνώμης σε τοπικό επίπεδο για θέματα στοματικής υγείας με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και εκδόσεις

ιγ) Η χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου.

ιδ) Η χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου, που διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας χ-οδ.

ιε) Η χορήγηση, ανάκληση και ανανέωση της ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίου κατηγορίας χ-οδ.

ιστ) Η επιβολή και είσπραξη του διοικητικού προστίμου, στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του Π.Δ 84/2001

ιζ) Η εκπόνηση, η συμμετοχή και η συνδρομή στην κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων στοματικής υγείας.

ιη) Η διενέργεια οδοντιατρικής πραγματογνωμοσύνης, στα πλαίσια της επίλυσης διαφορών μεταξύ των μελών του με ασθενή τους.

ιθ) Η διοργάνωση σεμιναρίων, επιστημονικών και επαγγελματικών συνεδρίων και ημερίδων.

κ) Η πιστοποίηση οδοντιατρείων, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα λειτουργίας

κ) Η διενέργεια δημοψηφίσματος για επαγγελματικά θέματα , τοπικού ενδιαφέροντος.

κα) Η οικονομική ενίσχυση δράσεων στοματικής υγείας.

2. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί οδοντιατρικές πράξεις ή παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο οικείος οδοντιατρικός σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, που υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σφράγιση του χώρου, όπου ασκούνται οι παράνομες ενέργειες ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης ή της χρήσης, έντυπης ή ηλεκτρονικής, κάθε διακριτικού γνωρίσματος, που προσιδιάζει με την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.

3. Οι δοντιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να παρέχουν την συνδρομή τους στις αρμόδιες δημόσιες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στην δημόσια υγεία και στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές συμπαρίστανται στους δοντιατρικούς Συλλόγους και στην Ελληνική δοντιατρική μοσπονδία και παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή για την επίτευξη των σκοπών τους.

Αρθρο 8

Πόροι

   Πόροι του οδοντιατρικού συλλόγου είναι ιδίως το δικαίωμα εγγραφής των μελών, η ετήσια εισφορά, οι πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία, έσοδα από την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου, τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 84/2001, τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι δωρεές μελών ή τρίτων, τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό του Συλλόγου ή άλλες εκδόσεις, από τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και εν γένει εκδηλώσεων και γενικά έσοδα από κάθε νόμιμη δραστηριότητα που αναπτύσσει στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών του και αξιοποίησης της περιουσίας του.

Αρθρο 9

Μέλη

1. Μέλη των οδοντιατρικών συλλόγων είναι υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν την κύρια επαγγελματική τους εγκατάσταση (έδρα) ή παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο, σε περίπτωση που δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση, τις υπηρεσίες τους στην περιφέρεια τους, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Τα μέλη δικαιούνται ιδίως να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου και της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, να ενημερώνονται από τα αρμόδια όργανα για κάθε θέμα που τους αφορά, να λαμβάνουν τις περιοδικές εκδόσεις

3. Τα μέλη υποχρεούνται ιδίως να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να τηρούν τις κείμενες διατάξεις κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους και τη λειτουργία των οδοντιατρείων ή πολυοδοντιατρείων τους, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο και την Ελληνική δοντιατρική μοσπονδία.

4. δοντίατρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος δύο οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας.

5. Σε περίπτωση που οδοντίατρος εγκατασταθεί στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να παραμείνει μέλος του ημεδαπού οδοντιατρικού συλλόγου, όπου είναι ήδη εγγεγραμμένος.

Αρθρο 10

Μητρώα

1. Ο οδοντιατρικός Σύλλογος τηρεί μητρώο των μελών του. Το μητρώο ενημερώνεται για τις επερχόμενες μεταβολές , με μέριμνα του ροέδρου και του Γενικού Γραμματέα, αντίγραφο δε αυτού, υποβάλλεται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

2. Στο μητρώο του δοντιατρικού Συλλόγου εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οδοντίατρος μετά από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του και της βεβαίωσης άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 11 του παρόντος, βεβαίωση περί εγγραφής του στον ασφαλιστικό φορέα και απόδειξη καταβολής του τέλους εγγραφής.

3. Πριν την εγγραφή στον οικείο δοντιατρικό Σύλλογο, απαγορεύεται η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

   Με την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος εξομοιώνεται και η κατοχή οποιασδήποτε θέσης, ακόμη και τιμητικής, για την οποία απαιτείται ως απαραίτητο προσόν η κατοχή πτυχίου οδοντιατρικής Πανεπιστημιακής Σχολής.

4. Στους οδοντιατρικούς συλλόγους τηρείται ιδιαίτερο μητρώο, στο οποίο αναγράφονται τα φυσικά πρόσωπα , που δεν διαθέτουν βεβαίωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και τα νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, στα οποία έχει χορηγηθεί βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδο-ντιατρείου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και οδοντιατρικής δεοντολογίας, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον οδοντιατρικό σύλλογο και υπόκεινται και στην πειθαρχική του δικαιοδοσία.

Αρθρο 11
Δήλωση άσκησης επαγγέλματος- Ετήσια εισφορά

1. Κάθε μέλος του δοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούται, όπως κάθε έτος και μέχρι τέλους αρτίου να υποβάλλει στο Σύλλογο υπεύθυνη δήλωση , σε ενιαίο τύπο, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου, στην οποία να αναφέρει τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, τόπο και χρονολογία γεννήσεως, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ), διεύθυνση κατοικίας και οδοντιατρείου, τίτλους σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, στοιχεία επικοινωνίας και ιδίως την ηλεκτρονική του διεύθυνση και να δηλώνει αν: α) ασκεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου, διατηρών ίδιον οδοντιατρείο ή από κοινού ή συστεγαζόμενο με άλλο οδοντίατρο, αναφέροντας το όνομά του, β) παρέχει τις υπηρεσίες του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση αντίστοιχα γ) συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, που παρέχει υπηρεσίες υγείας δ) λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα και το ποσό αυτής ε) δεν υπάγεται στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 5,6, και 7 του Α. 1565/1939, όπως ισχύει, κωλύματα και ασυμβίβαστα στ) διατηρεί ιστοσελίδα και την διεύθυνση αυτής.

   Η δήλωση είναι απαράδεκτη, εφόσον δεν συνοδεύεται από αντίγραφο της απόδειξης για την καταβολή υπέρ του Συλλόγου της ετήσιας εισφοράς.

2. Η συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης ως προς τα παραπάνω στοιχεία, καταστάσεις ή ιδιότητες δεν είναι υποχρεωτική, μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προκύψει αλλαγή αυτών από την προηγούμενη υποβληθείσα δήλωση. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μόνο η ετήσια εισφορά.

3. Μέχρι τέλους Μαρτίου, κάθε έτους, ο οδοντίατρος υποχρεούται να καταβάλλει και την ετήσια εισφορά του υπέρ του Συλλόγου.

Η ετήσια εισφορά, όπως και το τέλος εγγραφής, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά μήνα Δεκέμβριο και ισχύουν για το επόμενο έτος.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς, επιβάλλεται προσαύξηση τρία τοις εκατό (3%) για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι έξι (6) μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

   Αν ο οδοντίατρος δεν καταβάλει την ετήσια δήλωση και την ετήσια εισφορά του μέχρι την 30η  Ιουνίου τρέχοντος έτους, ειδοποιείται από το Σύλλογο εγγράφως και εάν δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή εντός τριών μηνών από την άνω ειδοποίηση διαγράφεται από το μητρώο του οικείου οδοντιατρικού συλλόγου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η διαγραφή ανατρέχει στο τέλος του έτους, στο οποίο ο οδοντίατρος είχε εκπληρώσει τις άνω υποχρεώσεις του.

   Ο διαγραφείς οδοντίατρος μπορεί, με την υποβολή των άνω δηλώσεων, να επανεγγραφεί από το χρόνο διαγραφής του, καταβάλλοντας το τέλος εγγραφής και τις καθυστερούμενες εισφορές με τις προσαυξήσεις.

4. Σε περίπτωση μετεγγραφής, ο μετεγγραφόμενος υποχρεούται να έχει καταβάλει την ετήσια εισφορά στον Σύλλογο από τον οποίο μετεγγράφεται, στον δε Σύλλογο μετεγγραφής, καταβάλλει μόνο το τέλος εγγραφής. Μετεγγραφή δεν επιτρέπεται πριν εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεων.

Αρθρο 12

Δελτίο ταυτότητας

   Στον οδοντίατρο που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προηγουμένου άρθρου, χορηγείται, κάθε έτος, δελτίο ταυτότητας οδοντιάτρου, που ισχύει μέχρι τέλους αρτίου του επομένου έτους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου, σφραγίζεται με την σφραγίδα του Συλλόγου και αποτελεί απαραίτητο στοιχεί για την απόδειξη της επαγγελματικής του ιδιότητας.

   Στον ανωτέρω χορηγείται και κάθε βεβαίωση ή πιστοποιητικό σχετικό με την ιδιότητά του και την επαγγελματική του κατάσταση.

Αρθρο 13

Αλληλογραφία- Σφραγίδα

   1. Οι δοντιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απ' ευθείας με όλες τις Αρχές, σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. Για θέματα γενικής φύσεως, γνωστοποιούν υποχρεωτικά κάθε ενέργειά τους στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

   Τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, σφραγίζονται δε, με την σφραγίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου και καταχωρούνται στο πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

   2. Η σφραγίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποτελείται από τρείς επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου, εις το κέντρο τους υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, γύρω αυτού κυκλικά στον μεσαίο κύκλο και στο επάνω μέρος αναγράφονται αι λέξεις «Υπουργείο Υγείας» στο κάτω μέρος η επωνυμία του δοντιατρικού Συλλόγου και στον εξωτερικό κύκλο οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

 

Αρθρο 14

Οργανα του Συλλόγου

   Όργανα του δοντιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 15

Αρμοδιότητα

   Στην Γενική Συνέλευση ανήκει: α) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, των αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους και των εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, β) Η έγκριση του προϋπολογισμού και του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, γ) Η έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών της δ) Κάθε ζήτημα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου.

Αρθρο 16

Χρόνος σύγκλισης

   Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, έκτακτα δε, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση μελών του Συλλόγου, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Την αίτηση πρέπει να υποβάλλει αριθμός μελών πλέον του 1/3 για τους Συλλόγους που έχουν έως 50 μέλη, πλέον του 1/4 για τους έχοντες έως 100 μέλη, πλέον του 1/6 για τους έχοντες έως 250 μέλη, πλέον του 1/8 για τους έχοντες έως 500 μέλη και πλέον του 1/10 για τους έχοντες άνω των 500 μελών. Η μη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των υποβαλλόντων την ως άνω αίτηση μελών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, διωκόμενο αυτεπαγγέλτως.

Αρθρο 17

Πρόσκληση μελών

   1. Τα μέλη των δοντιατρικών Συλλόγων καλούνται στην Γενική Συνέλευση από τον ρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με γενική πρόσκληση, η οποία για τους δοντιατρικούς Συλλόγους Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πειραιά δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα τους και αναρτάται στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία τους, ενώ για τους λοιπούς Συλλόγους, η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα τους και στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία τους, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν την συνεδρίαση.

   2. Στην πρόσκληση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, αναγράφονται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και αν πρόκειται για πρώτη ή επαναληπτική συνέλευση.

Τα προσερχόμενα στη συνεδρίαση μέλη υπογράφουν σε ειδικό κατάλογο για βεβαίωση της απαρτίας, με την επίδειξη της ταυτότητας του άρθρου 12 του παρόντος, που πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

Αρθρο 18

Απαρτία

   1. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός του αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών προκειμένου για συλλόγους με μέχρι και 100 μέλη, του 1/3 για συλλόγους με μέχρι και 500 μέλη, του 1/4 για συλλόγους μέχρι και 1000 μέλη και του 1/5 για συλλόγους άνω των 1.000 μελών. Η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο, όταν συμπληρωθεί μισή ώρα από εκείνη που είχε οριστεί για την έναρξη της συνέλευσης.

   2. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, καλείται νέα επαναληπτική συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών, η σύγκληση της οποίας γίνεται όπως και στην πρώτη αλλά με σύντμηση των προθεσμιών στο ήμισυ. Για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του μισού αριθμού των μελών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.. Εάν διαπιστωθεί και πάλι η μη ύπαρξη απαρτίας δεν συγκαλείται Τρίτη, κατά σειρά, συνέλευση, αλλά ματαιώνεται, οπότε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

   3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να μνημονεύονται στις προσκλήσεις και στα πρακτικά.

   4. Η απαρτία πρέπει να υφίσταται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης

   5. Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Αρθρο 19

Δικαίωμα ψήφου

   1. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εφοδιασμένοι με το, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, χορηγούμενο δελτίο ταυτότητας, που πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οσα μέλη δεν διαθέτουν το άνω δελτίο ταυτότητας, μπορούν να εκπληρώσουν τις προς το Σύλλογο ταμειακές τους υποχρεώσεις, κατά την διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, προκειμένου να ψηφίσουν στη συνέχεια με βάση τη σχετική βεβαίωση του Ταμία του Συλλόγου, ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Κατ' εξαίρεση, στους άνω των πεντακοσίων (500) μελών Συλλόγους, η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή μέχρι την προηγουμένη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

   2. Η συμμετοχή των μελών των Οδοντιατρικών Συλλόγων στις Γενικές Συνελεύσεις είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, διωκόμενο αυτεπαγγέλτως.

Αρθρο 20

Λήψη αποφάσεων

  1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, με εξαίρεση τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

   2. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται παρέμβαση, εκτός αν αφορά διαδικαστικό ζήτημα, το οποίο εξαντλείται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) λεπτών.

   3. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή και διεξάγεται α) με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση αν το ζητήσει τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος σε περίπτωση ύπαρξης αδυναμίας διαπίστωσης με ακρίβεια του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

   4. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται στην περίπτωση αρχαιρεσιών ή προσωπικών ζητημάτων.

   5. Αν δεν επαρκέσει ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, η συζήτηση συνεχίζεται άλλη μέρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μέσα σε τρείς ημέρες από την επομένη εκείνης που διακόπηκε η συνέλευση.

   6. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 21

Σύνθεση

   Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Οδοντιατρικού Συλλόγου αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50), επτά (7) μέλη , εφόσον ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα τριακόσια ( 300), ένδεκα (11) μέλη, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα χίλια (1000) και δέκα τρία (13) μέλη, εφόσον ο αριθμός των μελών είναι πάνω από 1000.

   Για τον καθορισμό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οδοντιάτρων που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του συλλόγου μέχρι και την προηγουμένη της ημέρας που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, κατά το άρθρο 24 του παρόντος, την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Αρθρο 22

Αρμοδιότητα

   1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως:

   α) Η προαγωγή και προώθηση των σκοπών του Συλλόγου

   β) Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικά παραπτώματα των μελών.

   γ) Η διευθέτηση των διενέξεων μεταξύ των μελών του, κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή μεταξύ αυτών και ασθενών τους.

   δ) Η διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Συλλόγου

   ε) Η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο ή άλλα μέλη του Συμβουλίου για την διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή κάθε είδους σύμβασης.

   στ) Ο προσδιορισμός του τέλους εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των μελών.

   ζ) Η δημοσίευση, κατά έτος στην ιστοσελίδα του συλλόγου του προϋπολογισμού και του απολογισμού αυτού, καθώς και πίνακα στατιστικών στοιχείων για τις πειθαρχικές υποθέσεις και την εξέλιξη αυτών.

   η) Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Συλλόγων.

   θ) Η εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε μέλος ή μέλη του μέρος των αρμοδιοτήτων του.

   3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να συγκροτήσει μόνιμες ή έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, με εισηγητικό ή γνωμοδοτικό χαρακτήρα, για την μελέτη θεμάτων, που αφορούν στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

Αρθρο 23

Σύγκληση

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη του επί πενταμελών Συμβουλίων, τρία μέλη επί επταμελών, πέντε μέλη επί ενδεκαμελών και έξι μέλη επί δεκατριαμελών Συμβουλίων.

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. ι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, επί δε ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του ροέδρου.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται για προσωπικά ζητήματα ή όταν το προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

   3. Για τις συνεδριάσεις τηρείται βιβλίο, όπου καταγράφονται περιληπτικά τα πρακτικά των συζητήσεων, αφού θεωρηθούν, εγκριθούν και υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Στο βιβλίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις και οι γνώμες της μειοψηφίας. Τα πρακτικά συνεδρίασης επιτρέπεται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

   4. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Οδοντιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

 

Αρθρο 24

Χρόνος εκλογής

   1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, των αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους και των εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ενεργείται ανά τετραετία, κατά μήνα άρτιο και ημέρα Κυριακή, οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με απόφαση που λαμβάνεται τουλάχιστον πριν τριάντα (30) ημέρες.

   2. Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται με γενική πρόσκληση, η οποία για τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πειραιά δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα τους και αναρτάται στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία τους, ενώ για τους λοιπούς Συλλόγους, η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα τους και στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία τους, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή. Στην πρόσκληση σημειώνεται η ημέρα της ψηφοφορίας, η ώρα ενάρξεως και λήξεως αυτής, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός των προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του ειθαρχικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

   3. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για οποιοδήποτε λόγο ή ακυρωθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είκοσι (20) ημερών από την ματαίωση ή ακύρωση, ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι εντός τριών (3) ημερών και οι αρχαιρεσίες ενεργούνται την πρώτη Κυριακή , μετά την παρέλευση δέκα πέντε ημερών (15) από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση συλλόγων με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη, οι αρχαιρεσίες διενεργούνται το πρώτο Σάββατο και Κυριακή ή την πρώτη Κυριακή και Δευτέρα μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Η θητεία των μελών των οργάνων που θα εκλεγούν, στην περίπτωση αυτή, δεν παρατείνεται αλλά λήγει κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία αν δεν είχε επέλθει η μη διεξαγωγή ή ακύρωση των αρχαιρεσιών.

Αρθρο 25

Εκλογικό δικαίωμα

   Εκλογικό δικαίωμα ασκούν οι οδοντίατροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του συλλόγου τους μέχρι και την προηγουμένη της ημέρας που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, κατά το προηγούμενο άρθρο, την ημέρα των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης των εκλογών, ασκούν το δικαίωμα όσοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Συλλόγου, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

   2. Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 β έως και ε και οι φορείς του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος.

Αρθρο 26

Εκλογιμότητα- Ανακήρυξη υποψηφίων

   1. Δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.

   Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα: α) οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, β) όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 β έως και ε και οι φορείς του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος, γ) όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά με προσωρινή παύση, πριν παρέλθει τριετία από την τελεσιδικία της απόφασης, δ) όσοι δεν είναι ταμειακά εντάξει.

   2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων του Συλλόγου στην Ελληνική δοντιατρική μοσπονδία υποβάλλονται εις τον ρόεδρο του δοντιατρικού Συλλόγου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκλογή.

   3. Η αίτηση είναι απαράδεκτη, εφ' όσον δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου για την εγγραφή στα μητρώα του υποψηφίου και του εφοδιασμού του με ισχύον δελτίο ταυτότητος.

Στους συλλόγους με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη, η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται και από απόδειξη του οικείου συλλόγου για την καταβολή του τέλους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το ποσό του τέλους ορίζεται πριν από κάθε εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου για την κάλυψη των εξόδων των αρχαιρεσιών.

   4. Εντος τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας για υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει της υποψηφίους, κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου της. Η απόφαση για την ανακήρυξη των υποψηφίων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και στην ιστοσελίδα του οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκλογή και παραμένει ανηρτημένη μέχρι αυτήν.

   5. Εάν σε Οδοντιατρικό Σύλλογο υπάρχει απροθυμία υποβολής υποψηφιοτήτων με αποτέλεσμα να ματαιωθούν οι αρχαιρεσίες για δύο συνεχόμενες φορές , η διοίκηση αυτού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου όμορου νομού ή της έδρας της οικείας Περιφέρειας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Αρθρο 27

Εφορευτική Επιτροπή

   1. Την εκλογή ενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πριν δέκα (10) ημέρες, με ισάριθμα αναπληρωματικά, μετά από κλήρωση μεταξύ των μη υποβαλλόντων υποψηφιότητα μελών του Συλλόγου και ενός υπαλλήλου της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Στην Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει ο αρχαιότερος των οδοντιάτρων. Η εφορευτική επιτροπή λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη είναι παρόντα.

   2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, επί των θεμάτων που ανακύπτουν, κατά την εκλογή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

   3. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας ενεργείται η διαλογή και κατ' αυτήν δύναται να παρίσταται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού. Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Μετά το τέλος της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των εκλεγομένων, με την σύνταξη σχετικού πρακτικού με τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής, το οποίο αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου και η ανάρτησή του αυτή συνιστά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.

Αρθρο 28

Εκλογή κατά τμήματα

   1. Στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, που αριθμούν πάνω από πεντακόσια (500) μέλη, η εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων αυτών στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ενεργείται κατά τμήματα εντός της περιφέρειάς τους. Σε κάθε τμήμα ψηφίζουν μέχρι πεντακόσιοι (500) οδοντίατροι.

   2. Η εκλογή στους Συλλόγους αυτούς διενεργείται για δύο συνεχείς ημέρες (Σάββατο και Κυριακή ή Κυριακή και Δευτέρα), με μέριμνα δε του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του αδιάβλητου αυτής.

   3. Ως εκλογικά τμήματα δύνανται να ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά πρόταση του Οδοντιατρικού Συλλόγου, δημόσια κτίρια ή άλλα οικήματα κατάλληλα προς τον σκοπό αυτό, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την εκλογή. Με την απόφαση αυτή, κατανέμονται οι ψηφίζοντες σε κάθε τμήμα με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους καθώς και η διάρκεια της ψηφοφορίας.

   Η ανωτέρω απόφαση του εριφερειάρχη γνωστοποιείται προς τα μέλη του δοντιατρικού Συλλόγου διά του τύπου και με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δοντιατρικού Συλλόγου τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή.

   Σε κάθε εκλογικό τμήμα συγκροτείται εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.

   Στην έδρα δε του Συλλόγου Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από ένα Δικηγόρο, που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ως Προέδρο, ένα υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας και τρία μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη είναι παρόντα.

   4. Οι εφορευτικές επιτροπές των τμημάτων, μετά το τέλος της ψηφοφορίας και την διαλογή των ψηφοδελτίων, διαβιβάζουν τα αποτελέσματα αυτής με τα σχετικά πρακτικά, τα ψηφοδέλτια και τις τυχόν υποβληθείσες, κατά του αποτελέσματος, ενστάσεις στην εντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία και αποφαίνεται επ’ αυτών.

   5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά από έλεγχο και επαλήθευση των αποτελεσμάτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των εκλεγομένων, με την σύνταξη σχετικού πρακτικού με τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής, το οποίο αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου και η ανάρτησή του αυτή συνιστά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.

Αρθρο 29
Ενιαίο ψηφοδέλτιο - Συνδυασμοί υποψηφίων

   1. Στις εκλογές των Συλλόγων, που αριθμούν μέχρι τριάντα (30) μέλη, μετέχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως αριθμού, με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται, κατά σειρά, όσοι έλαβαν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως.

   2. Στις εκλογές των Συλλόγων, που αριθμούν άνω των τριάντα (30) μελών, οι υποψήφιοι μετέχουν υποχρεωτικά σε συνδυασμούς. Κάθε υποψήφιος μετέχει σε ένα συνδυασμό. Μεμονωμένη υποψηφιότητα λογίζεται ως συνδυασμός μεμονωμένου υποψηφίου.

   Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και σε έτερο για τους εκπροσώπους του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Αρθρο 30

Ψηφοφορία

   1. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

   Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό, μπλε ή μαύρης απόχρωσης, που σημειώνει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου.

   Ο εκλογέας δικαιούται να βάλει σταυρό σε υποψηφίους της προτίμησης του μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων.

   Απαγορεύονται, με ποινή ακυρότητας του ψηφοδελτίου, οι επ’ αυτού διαγραφές και προσθήκες ονομάτων υποψηφίων άλλων συνδυασμών.

   2. Η εκλογή των οργάνων των Συλλόγων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

   Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων για την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων συνδυασμών , ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. ρος τούτο, το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται διά του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή διά του αριθμού των εκλεγόμενων αντιπροσώπων. Το πηλίκο της διαιρέσεως, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, κάθε δε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες και εκλέγει τόσους υποψηφίους, όσες φορές το εκλογικό μέτρο χωράει στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, τα οποία έλαβε.

   Εάν από την πρώτη κατανομή παρέμειναν αδιάθετες έδρες, τότε για την πλήρωσή τους ακολουθεί δεύτερη κατανομή που γίνεται με τη χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα από την πρώτη κατανομή. Για το λόγο αυτό, αθροίζονται όλα αυτά και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών. Το πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στο σύνολο των υπολοίπων κάθε συνδυασμού, τόσες έδρες δίνονται σ' αυτόν. Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί που δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη κατανομή. Αν και μετά τη δεύτερη κατανομή παρέμειναν αδιάθετες έδρες ή κανείς συνδυασμός δεν έλαβε έδρα, γίνεται τρίτη κατανομή. Σ' αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί ανεξάρτητα από το αν πήραν ή όχι έδρα. Την αδιάθετη ή αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασμοί των οποίων ο αριθμός των υπολοίπων ψηφοδελτίων είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής με τη σειρά μέχρι να διατεθεί και η τελευταία έδρα.

   Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

   3. Συνδυασμός με μεμονωμένο υποψήφιο που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτό εκλέγει μόνο τον υποψήφιο αυτόν.

   Συνδυασμός με λιγότερους υποψηφίους από τις έδρες που του αναλογούν, λαμβάνει τόσες έδρες όσοι και οι υποψήφιοί του.

   Τα τυχόν υπόλοιπα δεν λαμβάνουν μέρος στην περαιτέρω κατανομή των εδρών.

   4. Ακυρα είναι τα ψηφοδέλτια που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, που δεν φέρουν έντυπα στοιχεία και φέρουν ενδείξεις που παραβιάζουν εμφανώς την μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Αρθρο 31

Ενστάσεις

   Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του κύρους των εκλογών, εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο μέχρι την ημέρα της υποβολής της ένστασης.

   Η ένσταση εκδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 267 έως και 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/ 1999, ΦΕ 97 Α').

Αρθρο 32

Εκλογή Προεδρείου

   1. Ο λαβών τις περισσότερες ψήφους από τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί, εντός οκτώ (8) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όλους τους εκλεγέντες συμβούλους, για εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, κατά σειρά Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Ειδικό Γραμματέα, ανεξάρτητα από την υποβολή ενστάσεων κατά της εκλογικής διαδικασίας. Για την εκλογή απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων, τουλάχιστον, των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται δε εκλεγείς αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία αυτών.

    2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, όπως προβλέπεται ανωτέρω, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και απαιτείται η ίδια απαρτία. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός των εκλεγέντων μελών.

   Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.

   3. Σε Συλλόγους με πάνω από πεντακόσια ( 500) μέλη μπορεί να εκλέγεται και δεύτερος Αντιπρόεδρος.

   4. Εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή Προεδρείου, υποβάλλεται στην οικεία εριφέρεια και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   5. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας, παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητά του μέλος του Προεδρείου, εφόσον έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της θητείας του, για την εκλογή νέου μέλους απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός των μελών. Σε κάθε περίπτωση, η εκλογή γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας.

Αρθρο 33

Καθήκοντα Προέδρου

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής ή τρίτου.

2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, σε περίπτωση μη ύπαρξης δεύτερου Αντιπροέδρου ή απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αρχαιότερος, κατά την άσκηση του επαγγέλματος, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 34

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

   Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης των εγγράφων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από τον ρόεδρο και αυτόν, επιμελείται της τήρησης του μητρώου των μελών και των λοιπών τηρουμένων βιβλίων, πλην αυτών του Ταμείου.

   Σε περίπτωση κωλύματος, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα.

Αρθρο 35

Καθήκοντα Ταμία

   1. Ταμίας επιμελείται της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου και της είσπραξης των πόρων του Συλλόγου, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, υποχρεούμενος εις ακριβή απολογισμό κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

   2. Κάθε πληρωμή και είσπραξη στο όνομα του Οδοντιατρικού Συλλόγου ενεργείται από εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου υπό την εποπτεία του Συμβούλου Ταμία, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων.

   3. Τα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

4. Σε περίπτωση κωλύματος ο Ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου.

   Ποσά που εισπράττονται, κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα αναγκαία για τα συνήθη μηνιαία έξοδα, κατατίθενται σε τραπεζικό ίδρυμα, που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 36

Απώλεια ιδιότητας μέλους

   1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οδοντιατρικού Συλλόγου , που απουσιάζει αδικαιολόγητα για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους. Την διαπιστωτική πράξη εκδίδει το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.

   2. Αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα μέλους οργάνου εκείνος : α) που αποβάλει την ιδιότητα του  οδοντιάτρου, β) που τιμωρήθηκε τελεσίδικα με απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος. Την διαπιστωτική πράξη εκδίδει το όργανο, στο οποίο μετέχει.

   3. Η παραίτηση από την θέση μέλους του Προεδρείου ή μέλους οργάνου γίνεται εγγράφως και ενεργεί από της αποδοχής της.

   4. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής και του πειθαρχικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρθρο 37


Εκλογή

   1. Κατά τις αρχαιρεσίες των Οδοντιατρικών Συλλόγων για την ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων και εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, η Συνέλευση εκλέγει ταυτόχρονα την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία μέλη μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών αυτών.

   Η εκλογή γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου.

   2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέγει τον ρόεδρο εκ των μελών της.

Αρθρο 38

Αρμοδιότητα

   1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο των βιβλίων και της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει έκθεση στον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την Συνέλευση, προς την οποία λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

   Η έκθεση αναγιγνώσκεται ενώπιον της Συνέλευσης

   2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί εκτάκτως την Εξελεγκτική Επιτροπή για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, όταν το κρίνει αναγκαίο, συντάσσων σχετική έκθεση, την οποία απευθύνει προς την Συνέλευση.

ΜΕΡΟΣ Γ'


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

Αρθρο 39


Νομική φύση-Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

   1. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής , που εδρεύει στην Αθήνα.

   2. Δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχει δική της περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικείται από αιρετό διοικητικό συμβούλιο.

   3. Η διαχείριση και η αξιοποίηση των πόρων της και της εν γένει περιουσίας της, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων ανήκει αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση αυτής.

   4. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία μπορεί να ιδρύει νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, αυτοτελώς ή με άλλους φορείς, για την επίτευξη των σκοπών τους και την διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων τους και της περιουσίας.

Αρθρο 40

Σκοποί και αρμοδιότητες

   1. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο και η εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Οδοντιάτρων και των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας.

   2. Στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ανήκει ιδίως:

   α) Η εποπτεία για την προαγωγή του οδοντιατρικού επαγγέλματος και την τήρηση των κανόνων της οδοντιατρικής νομοθεσίας και δεοντολογίας.

   β) Η διατύπωση γνώμης επί σχεδίων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων σχετικών με την δημόσια υγεία και ιδίως την στοματική και την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών που σχετίζονται με την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, την προστασία και τη διασυνοριακή αποζημίωση των ασθενών, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αναγνωρίζεται ως σύμβουλος της ελληνικής πολιτείας και συμμετέχει υποχρεωτικά στις σχετικές επιτροπές.

   γ) Η παρακολούθηση της ανάπτυξης και της εξέλιξης της οδοντιατρικής επιστήμης και η έκφραση γνώμης επί θεμάτων οδοντιατρικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακής επιμόρφωσης και επιστημονικής και επαγγελματικής ενημέρωσης των οδοντιάτρων.

   δ) Η συμβολή στην προστασία της υγείας του ελληνικού λαού, ιδίως με υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε πανελλαδικό επίπεδο με την συνεργασία των οδοντιατρικών συλλόγων.

   ε) Η χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας.

   στ) Η εκπόνηση, η συμμετοχή και η συνδρομή στην κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων στοματικής υγείας.

   ζ) Η πρόνοια και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση των οδοντιάτρων, η πιστοποίηση των φορέων συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των οδοντιάτρων και η μοριοδότηση των οδοντιάτρων στα πλαίσια αυτής.

   η) Η διοργάνωση σεμιναρίων, επιστημονικών και επαγγελματικών συνεδρίων και ημερίδων

   θ) Η έκδοση περιοδικού για την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των οδοντιάτρων και την επικοινωνία με τους δοντιατρικούς Συλλόγους και η δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση των οδοντιάτρων, των οδοντιατρικών συλλόγων και της κοινής γνώμης.

   ι) Η ενημέρωση της κοινής γνώμης με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και εκδόσεις για θέματα στοματικής υγείας.

   ια) Η υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των οδοντιάτρων της Χώρας, εναρμονιζόμενα και με τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

   ιβ) Η διενέργεια πανελλαδικών ερευνών και η συλλογή στατιστικών στοιχείων για το οδοντιατρικό δυναμικό, τους λειτουργούντες φορείς και εν γένει για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και η παροχή των σχετικών πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.

   ιγ) Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ευρωπαίων δοντιάτρων (CEO), η ανάπτυξη σχέσεων με την Διεθνή δοντιατρική μοσπονδία (FDI) και τις μοσπονδίες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των άλλων Χωρών.

   ιδ) Η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς σε θέματα κοινού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.

   ιε) Η διενέργεια πανελλαδικού δημοψηφίσματος για ιδιαίτερης σημασίας θέματα που αφορούν στο οδοντιατρικό επάγγελμα.

   ιστ) Η οικονομική ενίσχυση δράσεων στοματικής υγείας.

   2. Η Ελληνική δοντιατρική μοσπονδία αλληλογραφεί απευθείας με όλες τις Αρχές.

Τα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγίζονται με την σφραγίδα της.

Αρθρο 41

Πόροι

   1. Πόροι της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας είναι ιδίως η ετήσια εισφορά των μελών των οδοντιατρικών συλλόγων, οι πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία, έσοδα από τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας, οι δωρεές οδοντιάτρων ή τρίτων, έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό ή στα περιοδικά έντυπα ή ηλεκτρονικά, από την πιστοποίηση των φορέων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης , από τον έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων στοματικής υγιεινής, από τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και εν γένει εκδηλώσεων και γενικά έσοδα από κάθε νόμιμη δραστηριότητα που αναπτύσσει στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών της και αξιοποίησης της περιουσίας της.

   2. Τα μέλη κάθε Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς προς την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ' έτος. Η απόφαση λαμβάνεται το μήνα Νοέμβριο, γνωστοποιείται στους Συλλόγους και ισχύει για το επόμενο έτος. Η εισφορά καταβάλλεται στον οικείο Σύλλογο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποδίδεται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. μέχρι το τέλος Απριλίου, με επιμέλεια του Προέδρου και του Γραμματέα κάθε Συλλόγου. Αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως η εισφορά, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο11 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι εισφορές καταβάλλονται από τον οικείο Σύλλογο στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία , εντός μηνός από την είσπραξή τους.

Αρθρο 42

Σφραγίδα

   Η σφραγίδα της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας αποτελείται από τρείς επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου. Στο κέντρο αυτών υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, γύρω από αυτό κυκλικά στον μεσαίο κύκλο και στο πάνω μέρος αναγράφονται οι λέξεις «Υπουργείο Υγείας», στο κάτω μέρος οι λέξεις «Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία» και στον εξωτερικό κύκλο οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Αρθρο 43

Όργανα

   Όργανα της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 44

Σύνθεση

   Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας αποτελείται:

   α) από τους προέδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

   β) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας και

   γ) από .......................... (.........) εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των δοντιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι κατανέμονται στους συλλόγους με απλή αναλογική. Για την κατανομή αυτή, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών του συνόλου των οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας και κάθε συλλόγου ξεχωριστά, την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους των αρχαιρεσιών των οδοντιατρικών συλλόγων.

Αρθρο 45

Αρμοδιότητα

   Στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας ανήκει: α) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους και των αιρετών μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων με τους αναπληρωτές τους, β) Η έγκριση του προϋπολογισμού και του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, γ) Η έγκριση του εσωτερικού ανονισμού λειτουργίας της, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών της δ) Κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς της και τίθεται από το 1/3 τουλάχιστον των μελών της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 46

Σύγκληση

   1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, έκτακτα δε, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4 του όλου αριθμού των δοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι της σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.

   2. Η πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας αποστέλλεται προς τα μέλη και αναρτάται στην ιστοσελίδα και των πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του παρόντος.

   3. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

   4. Η συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, διωκόμενο αυτεπαγγέλτως.

Αρθρο 47

Απαρτία- Λήψη αποφάσεων

   1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την διενέργεια αρχαιρεσιών, βρίσκεται σε απαρτία, με την παρουσία του μισού πλέον ενός των μελών της. Λαμβάνει δε αποφάσεις, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται νέα ψηφοφορία και επί νέας ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

   Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση μετά είκοσι τέσσερις (24) ώρες, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και λαμβάνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής.

   2. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται παρέμβαση, εκτός αν αφορά διαδικαστικό ζήτημα, το οποίο εξαντλείται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) λεπτών.

   3. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή και διεξάγεται α) με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση αν το ζητήσει τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή το κρίνει αναγκαίο ο ρόεδρος σε περίπτωση ύπαρξης αδυναμίας διαπίστωσης με ακρίβεια του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

   4. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται στην περίπτωση αρχαιρεσιών ή προσωπικών ζητημάτων.

   5. Αν δεν επαρκέσει ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, η συζήτηση συνεχίζεται την επόμενη μέρα.

   6. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους.

   7. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για τις αρχαιρεσίες, βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα 3/5 των μελών αυτής. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά ένα μήνα και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών αυτής. Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι απαρτίας, επαναλαμβάνεται μετά ένα μήνα και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

   8. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη, που είναι εφοδιασμένα με το, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, χορηγούμενο δελτίο ταυτότητας, που πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 48

Σύνθεση

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας . αποτελείται από δεκαπέντε μέλη.

Αρθρο 49

Αρμοδιότητα

   1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας ανήκει ιδίως:

      α) Η προαγωγή και προώθηση των σκοπών της

      β) Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικά παραπτώματα των μελών των Διοικητικών και ειθαρχικών Συμβουλίων των οδοντιατρικών συλλόγων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας.

      γ) Η διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας της.

   δ) Η εξουσιοδότηση στον ρόεδρο ή άλλα μέλη του Συμβουλίου για την διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή κάθε είδους σύμβασης.

     ε) προσδιορισμός της ετήσιας εισφοράς των οδοντιάτρων μελών των οδοντιατρικών συλλόγων

  στ) Η δημοσίευση, κατά έτος, στην ιστοσελίδα του συλλόγου του προϋπολογισμού και του απολογισμού αυτού, καθώς και πίνακα στατιστικών στοιχείων για τις πειθαρχικές υποθέσεις και την εξέλιξή τους.

   ζ) Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

   η) Η εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε μέλος ή μέλη του μέρος των αρμοδιοτήτων του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να συγκροτήσει μόνιμες ή έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, με εισηγητικό ή γνωμοδοτικό χαρακτήρα , για την μελέτη θεμάτων που αφορούν στην προώθηση των σκοπών της μοσπονδίας.

Αρθρο 50

Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον ρόεδρο αυτού σε τακτικές συνεδριάσεις, οριζόμενες από αυτόν και σε έκτακτες, όταν παρίσταται ανάγκη ή ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από τρία μέλη αυτού, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα υπό συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση, ο ρόεδρος υποχρεούται όπως συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός οκτώ (8) ημερών. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε

απαρτία με την παρουσία οκτώ (8) τουλάχιστον εκ των μελών του, λαμβάνει δε αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.

2. Για τις συνεδριάσεις τηρείται βιβλίο, όπου καταγράφονται περιληπτικά τα πρακτικά των συζητήσεων, αφού θεωρηθούν, εγκριθούν και υπογραφούν από τον ρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Στο βιβλίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις και οι γνώμες της μειοψηφίας. Τα πρακτικά συνεδρίασης επιτρέπεται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

Αρθρο 51

Χρόνος εκλογής

   1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους και των αιρετών μελών του Ανωτάτου ειθαρχικού Συμβουλίου δοντιάτρων, με τους αναπληρωτές τους ενεργείται ανά τετραετία, εντός του πρώτου τετραμήνου του επόμενου των αρχαιρεσιών των οδοντιατρικών συλλόγων έτους και ημέρα υριακή, οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας, με απόφαση που λαμβάνεται τουλάχιστον πριν τριάντα (30) ημέρες.

   2. Στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή. Στην πρόσκληση σημειώνεται η ημέρα της ψηφοφορίας, η ώρα έναρξης και λήξης της, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός των προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αιρετών μελών του ειθαρχικού Συμβουλίου.

   3. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για οποιοδήποτε λόγο ή ακυρωθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είκοσι (20) ημερών από την ματαίωση ή ακύρωση, ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι εντός τριών (3) ημερών και οι αρχαιρεσίες ενεργούνται την πρώτη υριακή , μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Η θητεία των μελών των οργάνων που θα εκλεγούν, στην περίπτωση αυτή, δεν παρατείνεται αλλά λήγει κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία αν δεν είχε επέλθει η μη διεξαγωγή ή ακύρωση των αρχαιρεσιών.

Αρθρο 52

Εκλογή-Εκλογιμότητα-Ανακήρυξη υποψηφίων

   1. Οι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο και την εξελεγκτική επιτροπή μετέχουν υποχρεωτικά σε συνδυασμούς.

   Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και σε έτερο για τους εκπροσώπους του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

   2. Για την εκλογή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος.

   3. Δικαίωμα υποψηφιότητας για να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη όλων των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας.

   Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα: α) οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, β) όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 β έως και ε και οι φορείς του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος, γ) όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά με προσωρινή παύση, πριν παρέλθει τριετία από την τελεσιδικία της απόφασης, δ) όσοι δεν είναι ταμειακά εντάξει.

  4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται στον ρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκλογή.

   5. Η αίτηση είναι απαράδεκτη, εφ' όσον δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Συλλόγου για την εγγραφή στα μητρώα του υποψηφίου και του εφοδιασμού του με ισχύον δελτίο ταυτότητος και απόδειξη της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας για την καταβολή του τέλους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το ποσό του τέλους ορίζεται πριν από κάθε εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη εξόδων των αρχαιρεσιών.

  6. Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο

ανακηρύσσει της υποψηφίους και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου των υποψηφίων.

   Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανακήρυξη των υποψηφίων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας και στην ιστοσελίδα της οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκλογή και παραμένει ανηρτημένη μέχρι αυτήν.

Αρθρο 53

Εφορευτική Επιτροπή

   1.Την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ενεργεί εφορευτική επιτροπή, που συγκροτείται με επιμέλεια του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από ένα Δικηγόρο, που ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως Προέδρου, ένα υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, οριζόμενο από τον Υπουργό και τρείς οδοντιάτρους , που εκλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μη υποψηφίων μελών της Γενικής Συνελεύσεως.

   Η εφορευτική επιτροπή λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη είναι παρόντα.

   2. ετά την λήξη της ψηφοφορίας ενεργείται η διαλογή και κατ' αυτήν δύναται να παρίσταται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού. Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

   3. Μετά το τέλος της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των εκλεγομένων, με την σύνταξη σχετικού πρακτικού με τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής, το οποίο αναρτάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και η ανάρτησή του αυτή συνιστά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.

Αρθρο 54

Ενστάσεις

   Όποιος έχει έννομο συμφέρον, έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του κύρους των εκλογών, εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον οικείο Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία μέχρι την ημέρα της υποβολής της ένστασης.

   Η ένσταση κατά του κύρους της εκλογικής διαδικασίας εκδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 267 έως και 272 του ώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Αρθρο 55

Εκλογή Προεδρείου

   1. Εντός οκτώ (8) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών συνέρχονται υπό την Προεδρία του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, ανεξάρτητα από την υποβολή ενστάσεων κατά της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία το Προεδρείο, ήτοι Πρόεδρο, Α' και Β' Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Ειδικό Γραμματέα. Για την εκλογή απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων, τουλάχιστον, των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται δε εκλεγείς αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία αυτών.

   2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, όπως προβλέπεται ανωτέρω, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και απαιτείται η ίδια απαρτία. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός των εκλεγέντων μελών.

   Σε ισοψηφία διενεργείται κλήρωση.

   3. Εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή Προεδρείου, υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   4. Η παρ. 5 του άρθρου 32 του παρόντος έχει ανάλογη εφαρμογή.

Αρθρο 56

Καθήκοντα Προέδρου

    1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα και ρόεδρος δοντιατρικού Συλλόγου. Εφ' όσον ο εκλεγείς ρόεδρος τυγχάνει και ρόεδρος δοντιατρικού Συλλόγου, επιλέγει εντός τριών (3) ημερών από της εκλογής του το αξίωμα το οποίον επιθυμεί να διατηρήσει. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από το αξίωμα του ροέδρου του δοντιατρικού Συλλόγου.

   2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και εκπροσωπεί την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου.

    3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο πρώτος και δεύτερος Αντιπρόεδρος, κατά σειρά , αμφότερους δε, άλλο μέλος του Συμβουλίου, οριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου.

Αρθρο 57
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και Ταμία

   1. Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία και ευθύνη της αλληλογραφίας και της ομαλής λειτουργίας των γραφείων της μοσπονδίας και της τηρήσεως των πρακτικών της Γενικής. Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

   2.Για τα καθήκοντα του Ταμία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος.

Αρθρο 58

Απώλεια ιδιότητας μέλους

   1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας , που απουσιάζει αδικαιολόγητα για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους. Την διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.

   2. Αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα μέλους οργάνου της ελληνικής οδοντιατρικής ομοσπονδίας εκείνος : α) που αποβάλει την ιδιότητα του οδοντιάτρου, β) που τιμωρήθηκε τελεσίδικα με απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος. Την διαπιστωτική πράξη εκδίδει το όργανο, στο οποίο μετέχει.

   3. Η παραίτηση από την θέση μέλους του Προεδρείου ή μέλους οργάνου γίνεται εγγράφως και ενεργεί από της αποδοχής της.

   4. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής οδοντιατρικής ομοσπονδίας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής της ελληνικής οδοντιατρικής ομοσπονδίας και του ανωτάτου πειθαρχικού συμβουλίου οδοντιάτρων.

Αρθρο 59
Αναστολή αποφάσεων Οδοντιατρικών Συλλόγων

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, να αναστείλει απόφαση ή ενέργεια Οδοντιατρικού Συλλόγου, εφ' όσον κρίνει ότι αντίκειται εις τους σκοπούς των Οδοντιατρικών Συλλόγων. Κατά της απόφασης αυτής, δύναται να ασκηθεί προσφυγή του Συλλόγου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να συνέλθει εντός τριάντα (30) ημερών. Η μη λήψη απόφασης από Γενική Συνέλευση ακυρώνει την απόφαση αναστολής.

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε επείγουσες περιστάσεις μπορεί να αποφασίσει να ερωτηθούν εγγράφως οι Πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων επί ενός θέματος μείζονος σημασίας. Στην περίπτωση αυτή, οι Πρόεδροι υποχρεούνται να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερών το αργότερο από της λήψη του εγγράφου. Το έγγραφο δύναται να αποσταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

    Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 των απαντήσεων, που έχουν αποσταλεί και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλους τους Προέδρους.

Αρθρο 60

Δημοψήφισμα

   1. Για θέματα ιδιαίτερης και κρίσιμης σημασίας για το οδοντιατρικό επάγγελμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, δύναται να προκηρύξει τη διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος με μυστική ψηφοφορία.

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας καλεί όλα τα μέλη των οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με γενική πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την ψηφοφορία.

    Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος και ο τόπος της ψηφοφορίας και τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί.

   3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και τα Διοικητικά Συμβούλια των Οδοντιατρικών Συλλόγων έχουν την ευθύνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

   4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Οδοντιατρικού Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα για τοπικά θέματα με μυστική ψηφοφορία. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε λεπτομέρεια για την πρόσκληση των μελών και την οργάνωση και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρθρο 61

Εκλογή-Αρμοδιότητα

   1. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας εκλέγουν ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με κοινό ψηφοδέλτιο, τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

   2. Οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 62

Πειθαρχικά παραπτώματα

   1. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστούν: α) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και στη λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, ιδίως οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων, β) Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των οδοντιάτρων , που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, του Κανονισμού Οδοντιατρικής Δεοντολογίας, του Κανονισμού του οικείου δοντιατρικού Συλλόγου και των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των οικείων Οδοντιατρικών Συλλόγων, γ) Η ασυμβίβαστη προς την επιστημονική αξιοπρέπεια διαγωγή. δ) Η αποδεδειγμένη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως οδοντιάτρου ε) Η παραβίαση του ιατρικού απορρήτου, στ) η τέλεση κακουργήματος.

   2. Το πειθαρχικό παράπτωμα κρίνεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου με πειθαρχική ποινή, ανεξάρτητα κάθε άλλης ευθύνης ή κύρωσης.

Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη.

Αρθρο 63

Πειθαρχικές Ποινές

   1. Οι επιβαλλόμενες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι: α) επίπληξη, β) πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, γ) προσωρινή παύση άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος, από δεκαπέντε (15) ημέρες έως δύο (2) χρόνια και δ) οριστική παύση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.

   2. Το πρόστιμο περιέρχεται στους οικείους δοντιατρικούς Συλλόγους.

   3. Η ποινή της οριστικής παύσης άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος επιβάλλεται μόνο σε ιδιαίτερες βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν και ο βαθμός υπαιτιότητας του διωκομένου μαρτυρούν ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των βασικών του υποχρεώσεων ως οδοντιάτρου ή θίγουν σοβαρά το κύρος του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι ιδίως : α) Η αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα, β) Τουλάχιστον δύο (2) αμετάκλητες καταδίκες για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του επαγγέλματός του, γ) Η επιβολή προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος τουλάχιστον για τρείς (3) μήνες, με μία ή περισσότερες τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις, κατά την τελευταία τριετία.

   4. Σε περίπτωση που τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση επιβάλλει εις βάρος οδοντιάτρου την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης άσκησης επαγγέλματος, εφόσον ο οδοντίατρος μετέχει σε νομικό πρόσωπο, που έχει ως σκοπό την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών, υποχρεούται πέραν της απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος και στην αφαίρεση του ονόματός του, εφόσον υπάρχει, από την επωνυμία του νομικού προσώπου.

   5. Για τους φορείς του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος, ως προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης επαγγέλματος, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του φορέα παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών, με την αναστολή ή ανάκληση της σχετικής βεβαίωσης λειτουργίας του.

Αρθρο 64

Παραγραφή παραπτωμάτων

   Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεσή τους, η υποβολή όμως αναφοράς ή καταγγελίας και κάθε πράξη της πειθαρχικής ή ποινικής διαδικασίας διακόπτει την παραγραφή.

Αρθρο 65

Αναστολή πειθαρχικής δίωξης

   1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής δίωξης μέχρι πέρατος της εκκρεμούσης τυχόν ποινικής δίωξης , οπότε ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο ενός (1) έτους από της έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

   2. Γραμματέας κάθε ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούται να αποστέλλει στον οικείο δοντιατρικό Σύλλογο αντίγραφα βουλευμάτων ή αποφάσεων, που αφορούν παραβάσεις οδοντιάτρων εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή τους.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Αρθρο 66


Σύσταση Πειθαρχικών Συμβουλίων

   Σε κάθε έναν από τους οδοντιατρικούς συλλόγους Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο για εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών τους.

   Για τους υπόλοιπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους συνιστώνται με απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων πειθαρχικά συμβούλια, κατά περιφέρεια. Με την απόφαση αυτή , καθορίζεται η έδρα του Συμβουλίου και οι Σύλλογοι, τα μέλη των οποίων υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

Αρθρο 67
Εκλογή ειθαρχικών Συμβουλίων

   1. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποτελούνται από επτά μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος είναι Πρωτοδίκης Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του Συμβουλίου. Αν στην έδρα του Συμβουλίου δεν υπάρχει Διοικητικό Πρωτοδικείο, ως Πρόεδρος ορίζεται Πρωτοδίκης του πλησιέστερου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Τον Πρωτοδίκη και τον αναπληρωτή του ορίζει ο Προϊστάμενος του οικείου Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση του Συλλόγου. Τα υπόλοιπα έξι μέλη είναι μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων που εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς.

    Τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, αναπληρωτής του. Τα απόντα ή κωλυόμενα μέλη αναπληρώνουν ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά της εκλογής τους αντίστοιχα.

   2. Τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24, 27,28 και 30 παρ.1 του παρόντος.

   3. Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση ή η σύγκληση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η υπόθεση διαβιβάζεται από τον οικείο Σύλλογο στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η οποία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της, την παραπέμπει προς εκδίκαση σε άλλο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

   4. Καθήκοντα γραμματέως του ειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί ο γενικός γραμματέας του Οδοντιατρικού Συλλόγου της έδρας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού. Κωλυομένων δε αμφοτέρων, διοικητικός υπάλληλος του Συλλόγου οριζόμενος από τον Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Οποιαδήποτε παράλειψη στον ορισμό γραμματέα δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση του συμβουλίου.

Αρθρο 68

Εκλογιμότητα- Ανακήρυξη υποψηφίων

   1. Δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής ως μελών του ειθαρχικού Συμβουλίου έχουν τα μέλη των Συλλόγων, που υπάγονται στην δικαιοδοσία του και ασκούν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια το οδοντιατρικό επάγγελμα.

   Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα: α) οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, β) όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 β έως και ε και οι φορείς του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος, γ) όσοι έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της επίπληξης, δ) όσοι δεν είναι ταμειακά εντάξει.

   2. Η ανακήρυξη των υποψήφιων μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων ενεργείται κατόπιν αιτήσεων των υποψηφίων, οι οποίες υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου δεκαπέντε(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή.

   3. Η αίτηση είναι απαράδεκτη, εφ' όσον δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Συλλόγου για την εγγραφή στα μητρώα του υποψηφίου και του εφοδιασμού του με ισχύον δελτίο ταυτότητος.       Στους συλλόγους με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από απόδειξη του οικείου Συλλόγου για την καταβολή του τέλους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το ποσό του τέλους ορίζεται πριν από κάθε εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη εξόδων των αρχαιρεσιών.

   4. Τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναγράφονταν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

   5. Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό, μπλε ή μαύρης απόχρωσης, που σημειώνεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. εκλογέας δικαιούται να βάλει σταυρό σε υποψηφίους της προτίμησής του μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων.

Αρθρο 69

Συνεδρίαση

   Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον εκ των μελών του, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για τη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, τα οποία μπορεί να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

Αρθρο 70

Αρμοδιότητα

   1. Αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την εκδίκαση του πειθαρχικού παραπτώματος είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκε ο εγκαλούμενος, κατά το χρόνο τέλεσης του αποδιδόμενου σε αυτόν παραπτώματος.

   Η αρμοδιότητα αυτή παραμένει και στην περίπτωση, που κατά την εκδίκαση ο εγκαλούμενος έχει αποβάλλει την ιδιότητα του οδοντιάτρου.

   2. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που το πειθαρχικό αδίκημα τελέστηκε εκτός της περιφέρειας του άνω Συλλόγου, αρμόδιο είναι το ειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου τελέστηκε το πειθαρχικό αδίκημα. Σε περίπτωση τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος στην περιφέρεια περισσοτέρων Οδοντιατρικών Συλλόγων, πλην εκείνου, όπου ο οδοντίατρος είναι εγγεγραμμένος, αρμόδιο είναι το Πειθαρχικού Συμβούλιο του Συλλόγου, που επιλήφθηκε πρώτος της υπόθεσης.

   3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιατρικού Συλλόγου δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας ασκεί την πειθαρχική δίωξη και παραπέμπει, με απόφασή του, τα μέλη των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων, για εκδίκαση των πειθαρχικών τους παραπτωμάτων σε Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου δοντιατρικού Συλλόγου, είτε αυτεπάγγελτα είτε με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

   Η αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου παραμένει και στην περίπτωση, που κατά το χρόνο εκδίκασης, ο εγκαλούμενος έχει αποβάλει την άνω ιδιότητά του.

Αρθρο 71

Εξαίρεση μελών

   1. Οι διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας για την εξαίρεση δικαστών εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.

   2. Η αίτηση για την εξαίρεση είναι έγγραφη και επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος την εισάγει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για να αποφανθεί. Η απόφαση που εκδίδεται είναι αμετάκλητη.

   Ο πειθαρχικά διωκόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαίρεσης μόνο μία φορά σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

   3. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αυτή αφορά στην εξαίρεση όλων των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου ή τόσων εκ των μελών του, ώστε να καθίσταται αδύνατη η νόμιμη συγκρότηση αυτού.

   4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την εξαίρεση των μελών του Ανωτάτου ειθαρχικού Συμβουλίου δοντιάτρων.

Αρθρο 72
Ασκηση πειθαρχικής δίωξης

   1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης αναφοράς δημόσιας αρχής ή έγγραφης καταγγελίας κάθε ενδιαφερομένου.

   Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που το πειθαρχικό αδίκημα τελέστηκε εκτός της περιφέρειας του Συλλόγου, όπου είναι εγγεγραμμένος ο οδοντίατρος, αρμόδιο για την πειθαρχική δίωξη είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αποκλειστικά φέρεται ότι τελέστηκε το πειθαρχικό αδίκημα. Σε περίπτωση τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος στην περιφέρεια περισσοτέρων δοντιατρικών Συλλόγων, πλην εκείνου, όπου ο οδοντίατρος είναι εγγεγραμμένος, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που επιλήφθηκε πρώτος της υπόθεσης.

   2. Ανώνυμη καταγγελία δεν λαμβάνεται υπόψη και αρχειοθετείται αμέσως με πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην περίπτωση καταγγελίας, ο ενδιαφερόμενος , με ποινή απαραδέκτου της καταγγελίας, υποχρεούται , κατά την κατάθεσή της στον αρμόδιο Σύλλογο, να επισυνάπτει γραμμάτιο κατάθεσης ποσού πενήντα (50,00) ευρώ στο ταμείο του άνω οδοντιατρικού συλλόγου. Το

ποσό αυτό μπορεί αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συλλόγου του Συλλόγου.

   3. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να συστήσει μία ή περισσότερες επιτροπές για την εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων και την υποβολή σχετικής εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης.

   4. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

   5. Την ίδια διαδικασία τηρεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής δοντιατρικής μοσπονδίας για τις διαβιβαζόμενες σε αυτήν αναφορές ή καταγγελίες κατά μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ή ειθαρχικών Συμβουλίων των δοντιατρικών Συλλόγων.

   6. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η αναφορά ή καταγγελία είναι προδήλως αβάσιμη ή ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίμησης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου Συλλόγου μπορεί να την αρχειοθετήσει με συνοπτική αιτιολογία και να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του.

Αρθρο 73

Διαδικασία

   1. Μετά την διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος αυτού ορίζει, με απόφασή του, ένα μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες κάθε γενικού προανακριτικού υπαλλήλου. Διενεργεί πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση, καλεί και εξετάζει ένορκα μάρτυρες, συλλέγει το αποδεικτικό υλικό και ενεργεί, κάθε αναγκαία, κατά την κρίση του, πράξη, για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

   2. Μετά το τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμά του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μετά από εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου, αποφαίνεται εάν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του διωκομένου. Εάν δεν προέκυψαν τέτοιες ενδείξεις, το Πειθαρχικό Συμβούλιο θέτει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοσή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Εάν όμως προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις, παραγγέλλει στον εισηγητή να συντάξει το κατηγορητήριο. Ο Εισηγητής μετέχει της συνεδρίασης.

   3. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας της διώξεως και της τυχόν επιβληθησομένης ποινής, να καλέσει με δικαστικό επιμελητή τον διωκόμενο για να λάβει γνώση ενυπόγραφα του κατηγορητηρίου και όλων των εγγράφων της δικογραφίας και να απολογηθεί.

   4. Η προθεσμία για γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων και για την απολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την επίδοση της κλήσης.

   5. Εάν ο διωκόμενος οδοντίατρος δεν έχει δηλώσει στον Σύλλογο την ακριβή διεύθυνση του οδοντιατρείου του ή της κατοικίας του ή είναι άγνωστης διαμονής, οι κοινοποιήσεις της πειθαρχικής διαδικασίας γίνονται στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, όπου είναι εγγεγραμμένος, ο οποίος θεωρείται νόμιμος αντίκλητός του.

Αρθρο 74

Απολογία-εξέταση μαρτύρων

   1. Ο διωκόμενος απολογείται εγγράφως, με υπόμνημα, δύναται δε να υποβάλει έγγραφα και να προτείνει προς εξέταση μάρτυρες υπεράσπισης. εισηγητής καλεί τους μάρτυρες για εξέταση με έγγραφο, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της εξέτασής τους.

   2. Μετά την εξέταση των μαρτύρων ή την πάροδο της ημέρας εξέτασής τους, εφ' όσον δεν εμφανίσθηκαν, ο εισηγητής ανακοινώνει την περάτωση της ανάκρισης στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος στη συνέχεια ορίζει ημέρα και ώρα συνεδρίασης για την εκδίκαση της υπόθεσης.

   3. Ο διωκόμενος και ο αιτών τη δίωξη καλείται στην συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με πράξη του Προέδρου, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την συνεδρίαση. Δικαιούται δε, να παρίσταται αυτοπροσώπως ή μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου. Στην περίπτωση δια πληρεξουσίου παράστασης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος προσκομίζει, με ποινή απαραδέκτου, σχετική δήλωση εξουσιοδότησης του διωκομένου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του.

   Στην συνεδρίαση μπορεί να παραστεί και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που άσκησε την πειθαρχική δίωξη και να λάβει τον λόγο.

   Σε περίπτωση μη εμφάνισης του διωκομένου εξετάζεται αυτεπάγγελτα η νομιμότητα και το εμπρόθεσμο της κλήτευσής του. Σε περίπτωση μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης κλήτευσής του, η διαδικασία επαναλαμβάνεται και διατάσσεται νέα κλήτευση.

   4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του, δύναται να εξετάζει, κατά την κρίση του, μάρτυρες. Μετά την απολογία του διωκομένου η ακροαματική διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αρθρο 75

Εκδοση απόφασης

   1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει απόφαση εντός είκοσι ( 20) ημερών από τη συνεδρίασή του, σε καμία περίπτωση όμως πέραν των εννέα (9) μηνών από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64 του παρόντος, οπότε η προθεσμία αρχίζει την γνωστοποίηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου της απόφασης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ή του Δικαστηρίου.

   2. Εάν η προθεσμία των εννέα (9) μηνών παρήλθε άπρακτη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο, το δε Διοικητικό Συμβούλιο της έδρας του ειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη κατά των μελών του ειθαρχικού Συμβουλίου για την μη εμπρόθεσμη περάτωση της πειθαρχικής διαδικασίας.

   3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είτε αποφαίνεται επί της κατηγορίας είτε διατάσσει περαιτέρω ανάκριση. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να μνημονεύει τις τυχόν μειοψηφούσες γνώμες. Συντάσσεται από τον Εισηγητή, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και κοινοποιείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοσή της στον διωχθέντα, εκείνον που ζήτησε την δίωξη και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή της μοσπονδίας, που άσκησε τη δίωξη.

   4. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις, ιδίως νόμων, κωδίκων δεοντολογίας, εσωτερικών κανονισμών, εφαρμόζονται εκείνες που είναι ευμενέστερες για τον διωκόμενο.

   5. Αποφάσεις που έχουν συζητηθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, μπορούν να εκδοθούν και δημοσιευτούν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνεται η συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον του νέου πειθαρχικού συμβουλίου.

Αρθρο 76

Εκκρεμής ποινική δίωξη

   1. Εάν η δικαστική αρχή επελήφθη ποινικής δίωξης κατά του οδοντιάτρου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν κωλύεται να εξετάσει την ίδια πράξη. Δύναται όμως, να αναστείλει, κατά την κρίση του, την πειθαρχική δίωξη μέχρι το πέρας της ποινικής δίκης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του παρόντος

   Η αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου δεν εμποδίζει το ειθαρχικό Συμβούλιο να εκδικάσει την υπόθεση στην ουσία της και να εκδώσει απόφαση.

   2. Η χάρη, η αποκατάσταση και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άρση του ποινικώς κολασίμου της πράξης ή η ολική ή μερική άρση των συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης.

Αρθρο 77

Εφεση

   1. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκεινται σε έφεση. Δικαίωμα έφεσης έχουν ο καταδικασθείς οδοντίατρος, εκείνος που ζήτησε την δίωξη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας , που άσκησε την πειθαρχική δίωξη.

   2. Η έφεση ασκείται ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης στους ενδιαφερομένους, με έγγραφο που κατατίθεται στον Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εξέδωσε την εκκαλουμένη απόφαση, συντασσομένης σχετικής έκθεσης.

   3. Η έφεση πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από απόδειξη καταβολής εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ στο ταμείο του Συλλόγου της έδρας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στην περίπτωση άσκησης έφεσης από τον καταδικασθέντα ή τον αιτούντα την δίωξη, εξαιρουμένων των δοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου μπορεί να αναπροσαρμόζεται το άνω ποσό.

   4. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκηση αυτής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης .

   5. Ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται να διαβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας την έφεση, μετά του σχετικού πειθαρχικού φακέλου εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της, το δε Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας υποχρεούται όπως εντός δέκα πέντε (15) ημερών διαβιβάσει την έφεση και τον σχετικό φάκελο στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Αρθρο 78

Σύσταση-Εκλογή

   1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων αποτελείται από πέντε μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος. Πρόεδρος είναι εφέτης Διοικητικού Εφετείου και ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μετά από αίτηση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τα υπόλοιπα μέλη είναι μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων που εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

   2. Τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο, κατά την παράγραφο 1, οριζόμενος, αναπληρωτής του, τα δε λοιπά μέλη απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά, κατά τη σειρά της εκλογής τους αντίστοιχα.

   3. Τα αιρετά μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων εκλέγονται, κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 51 και 53 του παρόντος.

   4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, αναπληρούμενος, σε περίπτωση κωλύματος, από το νεότερο μέλος, σε θητεία, του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Οποιαδήποτε παράλειψη στον ορισμό γραμματέα δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση του συμβουλίου.

.

Αρθρο 79

Εκλογιμότητα- Ανακήρυξη υποψηφίων

   1. Δικαίωμα υποψηφιότητα και εκλογής ως μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων έχουν όλα τα μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, που ασκούν τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια το οδοντιατρικό επάγγελμα.

   Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα: α) οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, β) όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 β έως και ε και οι φορείς του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος, γ) όσοι έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της επίπληξης, δ) όσοι δεν είναι ταμειακά εντάξει.

   2. Η ανακήρυξη των υποψήφιων μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων ενεργείται κατόπιν αιτήσεων των υποψηφίων, οι οποίες υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας δεκαπέντε(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή.

   3. Η αίτηση είναι απαράδεκτη, εφ' όσον δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Συλλόγου για την εγγραφή στα μητρώα του υποψηφίου και του εφοδιασμού του με ισχύον δελτίο ταυτότητος και απόδειξης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την καταβολή του τέλους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το ποσό του τέλους ορίζεται πριν από κάθε εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη εξόδων των αρχαιρεσιών.

   4. Τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων αναγράφονταν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

   5. Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό, μπλε ή μαύρης απόχρωσης, που σημειώνεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. εκλογέας δικαιούται να βάλει σταυρό σε υποψηφίους της προτίμησής του μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων.

Αρθρο 80

Συνεδρίαση

   Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων συνεδριάζει με την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εκ των μελών του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για τη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, τα οποία μπορεί να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

Αρθρο 81

Αρμοδιότητα

   Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων:

   1. Εκδικάζει: α) Τις εφέσεις κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων, β) Σε πρώτο βαθμό, τα παραπτώματα των μελών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

   Η αρμοδιότητα αυτή παραμένει και στην περίπτωση που , κατά το χρόνο εκδίκασης, ο εγκαλούμενος έχει αποβάλει την άνω ιδιότητα.

   2. Γνωμοδοτεί για την ανάκληση ή μη της βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος στις περιπτώσεις 2 και 3 του άρθρου 7 του Α 1565/39.

Αρθρο 82

Διαδικασία

   1. Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του φακέλου της υπόθεσης, ορίζει α) ένα από τα μέλη του ως εισηγητή για μελέτη της υπόθεσης και τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης και β) δικάσιμο στην οποία καλούνται με κλήση, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ο εγκαλών, ο καταδικασθείς οδοντίατρος, σε περίπτωση που δεν είναι εγκαλών, απαλλαγείς της κατηγορίας οδοντίατρος εάν εγκαλών είναι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, ή εκείνος που ζήτησε την δίωξη, εκείνος που ζήτησε τη δίωξη, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, που άσκησε την πειθαρχική δίωξη και οι μάρτυρες, που εξετάστηκαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου.

   2. Η κλήση επιδίδεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την δικάσιμο.

   3.Ο εγκαλών δικαιούται να καταθέσει υπόμνημα επί των λόγων εφέσεως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την δικάσιμο.

   4. Κατά την δικάσιμο εξετάζονται όλοι οι κληθέντες. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως. Τελευταίος λαμβάνει τον λόγο ο εγκαλούμενος, ο οποίος δύναται να παρίσταται αυτοπροσώπως ή μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου. Στην περίπτωση δια πληρεξουσίου παράστασης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος προσκομίζει, με ποινή απαραδέκτου, σχετική δήλωση εξουσιοδότησης του διωκομένου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του.

Αρθρο 83

Εκδοση απόφασης

   1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του επόμενου άρθρου, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων αποφασίζει τελεσίδικα και εκδίδει την απόφασή του εντός μηνός από την εκδίκαση της έφεσης. Δύναται δε, να μεταρρυθμίζει ή και να εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση, στα πλαίσια που θέτει η έφεση.

   2. Η απόφαση διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του οικείου Συλλόγου, ο οποίος οφείλει να την κοινοποιήσει χωρίς καθυστέρηση σε όλους τους παράγοντες τους παράγοντες της δευτεροβάθμιας πειθαρχικής δίκης.

Αρθρο 84

Εφεση

   1. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων για τα παραπτώματα των μελών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας υπόκεινται σε έφεση, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή τους, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που αποφαίνεται ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

   2. Η έφεση ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στον Γραμματέα του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων, που εξέδωσε την εκκαλουμένη απόφαση, συντασσομένης σχετικής έκθεσης.

   3. Η έφεση πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από γραμμάτιο καταβολής εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ στο Ταμείο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, στην περίπτωση άσκησης έφεσης από τον καταδικασθέντα ή εκείνον που ζήτησε την δίωξη, με εξαίρεση τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το άνω ποσό.

   4. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκηση αυτής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης .

   5. Γραμματέας του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων υποχρεούται να διαβιβάσει στο Διοικητικό Εφετείο την έφεση και τον σχετικό πειθαρχικό φάκελλο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της.

Αρθρο 85

Εκτέλεση απόφασης

   1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων εκτελούνται από τον Πρόεδρο του οικείου Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αντίστοιχα.

   2. Η επίπληξη ανακοινώνεται εγγράφως στον τιμωρηθέντα. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και τα έξοδα της διαδικασίας, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

   3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων μπορεί να αποφασίσει, με επιμέλεια του Προέδρου του, την δημοσίευση των αποφάσεών του στο περιοδικό που εκδίδει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, εφόσον επιβάλουν ποινές προσωρινής ή οριστικής παύσης του επαγγέλματος και καταστούν αμετάκλητες.

   4. Οι διατάξεις για τα πειθαρχικά συμβούλια των οδοντιατρικών συλλόγων έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων, εφόσον δεν αντίκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Ε'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 86

Αρμοδιότητα Υπουργού

   Ο Υπουργός Υγείας ασκεί εποπτεία και μπορεί να ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

   Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Υπουργός με αιτιολογημένη απόφασή του, παραπέμπει τους, κατά την κρίση του, υπαιτίους απ' ευθείας στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αρθρο 87

Αναστολή αρχαιρεσιών

Ο Υπουργός Υγείας μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από πρόταση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, να αναστείλει για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες , τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων των οδοντιατρικών συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

 

Αρθρο 88

Παραίτηση ή έκπτωση μελών

   1. Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν από το αξίωμά τους, με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Οδοντιατρικού Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ο Υπουργός Υγείας αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, που προτείνεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων και αποτελείται από μέλη του Συλλόγου, που έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

   2. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται, το αργότερο εντός τριμήνου από τον ορισμό της, να προβεί στην διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

   Κατά την θητεία της, η Διοικούσα επιτροπή περιορίζεται στην αντιμετώπιση των επειγόντων θεμάτων του Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

   3. Η συμπλήρωση κενών θέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας γίνεται από τους επιλαχόντες , κατά σειρά εκλογής και σε περίπτωσης έλλειψης επιλαχόντων, με συμπληρωματική εκλογή.

Αρθρο 89
Αποστολή αντιγράφων συνταξιοδοτικών πράξεων

   Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στον οικείο Σύλλογο αντίγραφα της πράξης ολικής ή μερικής συνταξιοδοτήσεως των Οδοντιάτρων μελών του.

Αρθρο 90

Είσπραξη εσόδων

   Τα έσοδα των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, με την συνδρομή των οικείων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών.

   Οι οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες , στις οποίες αποστέλλονται οι καταστάσεις των οφειλετών, με το ποσό και την αιτία κάθε οφειλής, βεβαιώνουν και εισπράττουν τα έσοδα υπέρ των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Από το ποσό, που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω, παρακρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας με την ονομασία «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων», το δε υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στους δικαιούχους Οδοντιατρικούς Συλλόγους ή την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αντίστοιχα.

Αρθρο 91

Ποινικές κυρώσεις

    1. Όποιος διενεργεί οδοντιατρικές πράξεις χωρίς να έχει την ιδιότητα του οδοντιάτρου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται οι οδοντοτεχνίτες που διενεργούν οδοντιατρικές πράξεις, οι οδοντίατροι που λειτουργούν οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο χωρίς την προβλεπόμενη βεβαίωση λειτουργίας, τα φυσικά πρόσωπα , που δεν διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και οι διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, που παρέχουν οδοντιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν λάβει βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου και να έχουν εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος καθώς και οι οδοντίατροι που προσφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες σε αυτά.

   2. Οι Πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται στο ακροατήριο , ως πολιτικώς ενάγοντες, κατά την εκδίκαση των αδικημάτων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα από την συνδρομή των κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προϋποθέσεων νομιμοποίησής τους και για υποστήριξη της κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β ́

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αρθρο 92

Οδοιπορικά-Ημερήσια αποζημίωση

   Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής μοσπονδίας, που δεν κατοικούν στην Αττική, δικαιούνται οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

   Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

   Τα οδοιπορικά και η αποζημίωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης καταβάλλονται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ενώ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κληθούν για συνεδρίαση, καταβάλλονται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση αυτής.

Αρθρο 93

Αποζημίωση κατά συνεδρίαση

   1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής δοντιατρικής Ομοσπονδίας μπορεί να παρέχεται αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

   Η άνω αποζημίωση βαρύνει το ταμείο του οικείου Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αντίστοιχα.

   2. Στους Προέδρους, Γενικούς Γραμματείς και Ταμίες των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας μπορεί να καταβάλλονται, κατά μήνα, έξοδα παραστάσεως, το ποσό των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αντίστοιχα. Τα άνω έξοδα βαρύνουν το ταμείο του οικείου Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αντίστοιχα.

   3. Στον δικαστή, Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου και στον δικηγόρο πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, για τις αρχαιρεσίες σε συλλόγους πάνω από πεντακόσια (500) μέλη, καταβάλλεται από τον οικείο δοντιατρικό Σύλλογο αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και η αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του Προέδρου.

   4. Στον δικηγόρο, Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες των οργάνων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας καταβάλλεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία , η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

   5. Στον δικαστή, Πρόεδρο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων, καταβάλλεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αποζημίωση, , η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και η αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 94

   1. Η θητεία των, κατά την δημοσίευση του παρόντος, μελών των οργάνων των δοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωσή της, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες, κατά την εκλογή τους, διατάξεις.

   2. Μέχρι να επιτευχθεί η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής μοσπονδίας θα είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 42 παρ. 1 του ν. 1026/1980, ως ισχύει, κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

   3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, που προβλέπεται στο άρθρο 65 εδαφ β’ του παρόντος συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, πειθαρχικά συμβούλια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ'

Αρθρο 95

Καταργούμενες διατάξεις

   Καταργούνται: α) ο νόμος 1026/1980 « Περί των οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ως και λοιπών συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 82 και β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

Αρθρο 96

Εναρξη ισχύος

   Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του προβλέπεται διαφορετικά. 

Μέλη